Du er her: AU Om AU  Science and Technology Aktuelt Nyhedssider Forskningsstation Zackenberg 20 års jubilæum Forskningsstation Zackenbergs historie

Forskningsstation Zackenbergs historie

I 1991 besøgte en ekspedition Zackenberg med det formål at undersøge mulighederne for etablering af en forskningsstation på stedet. Ekspeditionen anvendte en gammel hytte, Zackenberg Fangststation, fra fangstmandsperiode som base under opholdet. Fra venstre ses: T.I.H. Andersson, B. Muus, H. Meltofte, B.H. Jakobsen, J.Böcher, B. Fredskild og G.S. Mogensen. Foto: G.S. Mogensen

Sidst i 1980’erne var de væsentligste miljøudfordringer i Danmark relateret til nitratforurening fra landbruget med iltsvind og ’bundvendinger’ i de indre danske farvande. Internationalt var der fokus på udtyndingen af ozonlaget og den heraf affødte forøgelse af den ultraviolette stråling. De menneskeskabte klimaændringer var endnu ikke rigtig kommet på den politiske agenda, og modellerne til forudsigelse af fremtidens varmere klima var efter nutidens standard endnu meget primitive.

I Nordøstgrønland var verdens hidtil største nationalpark, Nationalparken i Nord- og Nordøstgrønland, blevet etableret i 1974, og den havde opnået status af ’UNESCO Man and Biosphere Reserve’. Nationalparken bestod af en million kvadratkilometer vildmark, som kun var beboet af ganske få mennesker på et par militære og civile stationer. Forskningen i området var meget begrænset og havde typisk karakter af sommerekspeditioner. Der var således ikke mange, der havde bemærket, at området nu var en nationalpark, og en stor del af den basisviden, som kan forventes for en nationalpark, fandtes ikke.

På det tidspunkt fik en gruppe forskere fra Københavns Universitet en idé om at etablere en forskningsstation i området for at kunne observere, hvordan et uforstyrret højarktisk økosystem fungerer under ’naturlige’ klimaforhold. Man ville derfor over en periode på halvtreds år dokumentere, hvordan et ’naturligt’ højarktisk økosystem fungerede – som en slags basismålinger. Visionen om at øge forskningsindsatsen i området kunne samtidig understøtte opbygningen af viden om den nationalparken.

Idéen fik en blandet modtagelse, men forskerne fandt alligevel midler til at gennemføre en ekspedition til området omkring Daneborg i 1991. De besøgte flere lokaliteter i området, og fandt ved Zackenberg et dalområde med stor landskabsmæssig variation, som var yderst velegnet til de ønskede undersøgelser.

Zackenberg – det takkede bjerg

Zackenberg er navngivet i 1870 af Den Anden Tyske Nordpolsekspedition, som også kaldes Koldewey-ekspeditionen. De kom gående til området med trækslæder fra nord og passerede her et bjerg med en takket profil. Derfor fik stedet navnet Zackenberg – det takkede bjerg – efter et lignende bjerg i Tyrol. Siden etableringen af Forskningsstation Zackenberg i 1995 har mange unge mennesker fra hele verden besøgt Zackenberg som en del af deres uddannelse, eller deres udvikling til forskere, eller for at lave mad og gøre rent for dem, som gjorde noget andet. For langt de fleste har dette været noget ganske særligt – en oplevelse for livet. Det er derfor ikke usandsynligt, at Zackenberg hører til blandt de mest takkede bjerge i verden.

Forskerne havde efter ekspeditionen held til at overbevise det nyetablerede Dansk Polarcenter om projektets vigtighed, og centeret gjorde etableringen af Forskningsstation Zackenberg til en af sine hovedaktiviteter. I perioden 1992 til 1995 blev den nødvendige finansiering til bygning af stationen tilvejebragt via mange forskellige bidrag, og der blev ansat en gruppe på tre personer, som skulle stå for den videnskabelige og praktiske etablering af stationen. I sommeren 1995 blev der etableret en midlertidig forskningsstation i telte, der blev etableret en landingsbane for STOL-fly, og arbejdet med etablering af en langtidsovervågning blev startet op. I 1996-97 blev der så bygget fem rigtige huse, og Forskningsstation Zackenberg var en realitet. Det var dog stadig ikke lykkedes at tilvejebringe en mere permanent finansiering, og i de første mange år blev driften af forskningsstationen samt arbejdet med miljøovervågningen finansieret via en mindre bevilling på en million kroner årligt fra Forskningsministeriet samt mindre projekttilskud – væsentligst fra Miljøstyrelsen.

Sideløbende med udviklingen ved Zackenberg var der igangsat forskningsaktiviteter ved Slædepatruljen Sirius station i Daneborg, 20 km sydøst for Zackenberg. En ung marinbiolog ved navn Søren Rysgaard var tilknyttet en dansk-tysk forskergruppe, som arbejdede med måling af iltsvind i de indre danske farvande. Forskergruppen havde udviklet et instrument, som med stor præcision kunne måle iltindholdet i havbunden, og de havde nu behov for referencemålinger fra et område, som helt sikkert ikke havde været udsat for nitratforurening. Søren Rysgaard havde en god ven, som tidligere havde været i Slædepatruljen Sirius, og det blev derfor besluttet at foretage referencemålingerne ved Daneborg.

De marine målinger blev startet op under meget primitive forhold i Daneborg i sommeren 1994. Alligevel blev Søren Rysgaard ligesom gruppen ved Zackenberg fascineret af forskningsmulighederne i området, og han etablerede derfor et marint miljøovervågningsprogram ved Daneborg. Som det var tilfældet ved Zackenberg, var der kun meget begrænset finansiering til den marine overvågning, og i de første mange år blev forskningen i Daneborg foretaget under meget primitive forhold med udgangspunkt i den forladte vejrstations hovedbygning, ’Kystens Perle’, og med en driftsbevilling, som kun lige dækkede rejserne til og fra Daneborg. De egentlige forskningsaktiviteter kunne derfor kun gennemføres med goodwill fra Forsvaret, som i ny og næ støttede de nye naboer med et måltid mad, logistikhjælp og hjælp til de videnskabelige undersøgelser.

Det var først da brødrene Leif Skov og Niels Skov fra Aage V. Jensen Charity Foundation besøgte Zackenberg, at der kom gang i etableringen af en mere permanent strukturering og finansiering af arbejdet ved Zackenberg. Fonden var villig til at finansiere en væsentlig udvidelse af stationen, men havde som krav, at stationens skulle ejes af Grønlands Hjemmestyre, samt at der skulle etableres en mere permanent finansiering af stationens og miljøovervågningens drift. I sommeren 2001 besøgte Miljøminister Svend Auken og Landsstyremedlem for Natur og Miljø Alfred Jacobsen så stationen, og der blev indgået en aftale, Zackenberg-aftalen, vedr. udvikling af Nationalparken i Nord- og Nordøstgrønland. I årene efter blev faciliteterne ved Zackenberg og Daneborg udvidet og renoveret vha. et tocifret millionbeløb fra Aage V. Jensen Charity Foundation, der blev tilvejebragt en udvidet og mere langsigtet finansiering til driften af miljøovervågningen, og de marine undersøgelser ved Daneborg og de landbaserede undersøgelser ved Zackenberg blev samlet i miljøovervågningsprogrammet Greenland Ecosystem Monitoring (GEM).

 

 

Zackenberg i årstal:

1870: Den anden tyske Nordpolsekspedition besøger Zackenberg og navngiver stedet.

1930: De første danske fangstmænd starter fangst af særligt fjeldørreder ved Zackenberg.

1945: Fangststationen ’Zackenberg’ etableres og danner rammen for fangst af polarræv.

1947-50: Dansk Pearyland Ekspedition, under ledelse af Eigil Knuth, etablerer en sydlig base ved Zackenberg. Forsyninger til ekspeditionen bliver sejlet til Zackenberg og transporteres herfra videre med fly til Peary Land.

1952-54: British North Greenland Expedition anvender Zackenberg som base for flyvninger til Britannia Sø på Dronning Louise Land.

1960: De sidste danske fangstmænd forlader Zackenberg.

1974: Nationalparken for Nord- og Nordøstgrønland etableres som verdens største nationalpark med et areal på mere end en million kvadratkilometer.

1991: Den første nyere videnskabelige ekspedition ankommer til Zackenberg. Formålet er at undersøge mulighederne for etablering af en forskningsstation.

1992-1994: Mindre ekspeditioner besøger området og laver de første kortlægninger af områdets økosystemer.

1995: En midlertidig forskningsstation etableres af Dansk Polarcenter i store telte. Den systematiske miljøovervågning startes op.

1996: Etableringen af Forskningsstation Zackenberg påbegyndes ved bygning af fem huse.

1997: Forskningsstation Zackenberg åbnes officielt af Forskningsminister Jytte Hilden og Landsstyremedlem for Sundhed, Miljø og Forskning, Marianne Jensen.

1998: Der etableres en mere permanent struktur for miljøovervågningen ved Zackenberg. Miljøovervågningen navngives Zackenberg Basic.

2001: Miljøminister Svend Auken og Landsstyremedlem for Natur og Miljø Alfred Jacobsen underskriver ved Zackenberg den såkaldte ’Zackenbergaftale’ vedr. udvikling af Nationalparken for Nord- og Nordøstgrønland.

2002: Den landbaserede miljøovervågning ved Zackenberg suppleres med en marin miljøovervågning med base i Daneborg, 20 km syd for Zackenberg.

2004: Hendes Majestæt Dronning Magrethe besøger Zackenberg.

2006: Forskningsstation Zackenberg udvides med tre nye huse etableret via fondsmidler fra Aage V. Jensen Charity Foundation. Ejerskabet til forskningsstationen overføres til Grønlands Hjemmestyre.

2007: Stationen udvides yderligere via midler fra Aage V. Jensen Charity Foundation. Der etableres et nyt miljøovervågningsprogram, Nuuk Basic, med samme koncept som Zackenberg Basic ved Nuuk i Vestgrønland.

2008: De første ti års forskningssamarbejde ved Zackenberg syntetiseres i bogen ’ High-Arctic Ecosystem Dynamics in a Changing Climate’, som udgives på Academic Press. Overvågning af den lokale gletcher ved Zackenberg igangsættes.

2009: Dansk Polarcenter nedlægges og driften af Forskningsstation Zackenberg overføres til Aarhus Universitet.

2010: Forskningsstation Zackenberg udvides med yderligere to huse via midler fra Aage V. Jensen Charity Foundation og Aarhus Universitet.

2013: HKH Kronprins Frederik besøger Zackenberg. Der etableres en sikker broforbindelse over Zackenbergelven vha. fondsmidler fra bl.a. Kronprins Frederik og Kronprincesse Marys Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål samt Aage V. Jensen Charity Foundation.

2015: Den 20. overvågningssæson i Zackenberg er i gang.

I dag er forskningsstation Zackenberg et veletableret forskningscenter, som nyder international anerkendelse, og som årligt besøges af i alt cirka et-hunderede forskere fra hele verden. Aktiviteterne i det højarktiske Nordøstgrønland er blevet suppleret med tilsvarende aktiviteter ved Nuuk og ved Qeqertarssuaq i lavarktisk Grønland, og det forskningsmæssige arbejde har resulteret i en lang række publikationer, som i dag har en central rolle i relation til den internationale forskningsindsats vedr. forståelsen af klimaændringerne og deres effekter.

Forskerne, som i 1991 tog initiativ til etableringen af Forskningsstation Zackenberg fik altså ret i deres vurdering af behovet for en forskningsstation i Nordøstgrønland. Men de tog grueligt fejl i deres vurdering af tidsrammen for deres arbejde. Siden etableringen af Forskningsstation Zackenberg er sommertemperaturen i Nordøstgrønland steget med over 3ºC, hvor man dengang kun forventede, at temperaturen ville stige om vinteren.

Supplerende læsning:

Forchhammer, M.C., Meltofte, H. & Rasch, M. 2009: Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland. Aarhus Universitetsforlag.

Meltofte, H. & Rasch, M. 2009: Forskningsstation Zackenberg i Nordøstgrønland: Historien, 1991-2008. Tidsskriftet Grønland 57: 2-17.

Om forfatterne:

Morten Rasch: Morten Rasch var videnskabelig leder for Forskningsstation Zackenberg i perioden 1998-2012 og leder af den geovidenskablige miljøovervågning i perioden 1997-2003. Han var derudover videnskabelig koordinator for miljøovervågningsprogrammet Greenland Ecosystem Monitoring i perioden 2009-13. Morten Rasch er naturgeograf og i dag ansat ved Københavns Universitet.

Hans Meltofte: Hans Meltofte var blandt initiativtagerne til etableringen af Forskningsstation Zackenberg. Han var med på ekspeditionen til Zackenberg i 1991 og blev stationens første leder i perioden 1995-98. Han var endvidere ansvarlig for stationens biologiske miljøovervågning i perioden 1995-2006. Hans Meltofte er ornitolog og ansat ved Aarhus Universitet.

Niels Martin Schmidt: Niels Martin Schmidt har været videnskabelig leder af Forskningsstation Zackenberg siden 2013, og han har siden 2006 været ansvarlig for stationens biologiske miljøovervågning. Niels Martin Schmidt er biolog og ansat ved Aarhus Universitet.