Ekstremt vejr afgør insekters udbredelse

Ekstreme vejrforhold udløst af klimaforandringerne vil i de kommende årtier få stor betydning for insekternes udbredelse. Det peger et nyt studie af insekter i tropiske og tempererede egne på.

Temperaturen på vores klode stiger i takt med klimaændringerne. Det har særlig stor betydning for den store gruppe af dyr, der er koldblodede - i fagsprog, ektoterme - f.eks. insekterne. Deres kropstemperatur er nemlig i sidste ende bestemt af omgivelsernes temperatur, og det samme gælder derfor også for  hastigheden og effektiviteten af deres vitale biologiske processer.

Bananfluer har stået model til en undersøgelse, der har vist hvordan klimaforandringer kan påvirke insekters udbredelse i fremtiden. (Foto: Ary A. Hoffmann)

Men er det ændringer i gennemsnitstemperaturen eller hyppigheden af ekstreme temperaturforhold, der har størst betydning for arternes udbredelse? Det satte en gruppe af danske og australske forskere sig for at undersøge på en række insektarter.

Johannes Overgaard, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Michael R. Kearney og Ary A. Hoffmann, Melbourne University har netop offentliggjort resultaterne af disse undersøgelser i tidsskriftet Global Change Biology. Resultaterne viser, at det særligt er de ekstreme temperaturer, der definerer udbredelsen af både tropiske og tempererede arter.

Bananfluer stod model

Forskerne undersøgte 10 bananfluearter af slægten Drosophila som er tilpasset tropiske og tempererede egne af Australien. Først undersøgte de, ved hvilke temperaturer arterne kan opretholde vækst og reproduktion, og dernæst grænserne for hvor varme og kolde temperaturer, de kan tolerere.

Med udgangspunkt i denne viden og viden om de 10 arters nuværende udbredelse blev det undersøgt, om arternes nuværende udbredelse har en sammenhæng med de gennemsnitstemperaturer, der kræves for vækst og reproduktion, eller om sammenhængen snarere er begrænset af deres tolerance over for ekstreme temperaturforhold.

”Svaret var entydigt: Det er arternes tolerance over for meget kolde og varme dage, der definerer deres nuværende udbredelse”, fortæller Johannes Overgaard.

Det er altså ekstreme vejrforhold som hedebølge eller voldsom kulde, der koster insekterne livet, ikke en øget gennemsnitstemperatur.

Perioder med ekstrem varme og dermed tørke kan være årsag til at mange insekter omkommer. (Foto: COLOURBOX)
Perioder med ekstrem varme og dermed tørke kan være årsag til at mange insekter omkommer. (Foto: COLOURBOX)

Drastiske forandringer i vente

Med den information i hånden kunne forskerne derefter modellere, hvordan udbredelserne kan forventes at ændre sig, hvis klimaforandringerne fortsætter de næste 100 år.

De fleste landlevende dyr oplever normalt, at temperaturen varierer både dagligt og sæsonmæssigt, og det er de tilpasset til. For at en art kan opretholde sin eksistens under varierende temperaturforhold er der to betingelser, der skal være opfyldt. For det første skal temperaturen i nogle perioder være passende for, at arten kan vokse og reproducere sig, og for det andet må arten ikke udsættes for så ekstreme forhold, at populationens overlevelse er truet.

I vores tempererede klima er der mange arter, der er tilpasset til at udholde lave temperaturer om vinteren, og vokse og reproducere sig om sommeren. Under varmere himmelstrøg kan udfordringen være lige modsat. Her er skal arten måske udholde høje temperaturer under den tørre varme sommer, mens vækst og reproduktion fortrinsvis forekommer under den milde og våde vinterperiode.

Resultatet af den nye undersøgelse giver dog nedslående udsigter for alle 10 arter:

”Klimaforandringer vil godt nok medføre en lavere forekomst af kolde dage og dermed tillade arterne at rykke mod højere breddegrader. Men da klimaforandringer også medfører en hyppigere forekomst at varme dage, forudsiger vores model, at udbredelsen af arterne i gennemsnit vil blive reduceret til mindre end halvdelen af deres nuværende udbredelse", siger Johannes Overgaard.

Konklusionen er derfor, at klimaforandringerne vil påvirke fluerne (og sikkert mange andre ektoterme dyr) primært af den grund, at der i fremtiden forventes flere perioder med ekstreme vejrforhold.

”Selvom ingen af de 10 undersøgte arter umiddelbart hører til blandt skade- eller nyttedyrene, så indikerer resultaterne dog, at mange insektarters udbredelse vil ændres markant, og det vil muligvis også gælde for mange af de arter, der har større samfundsmæssig eller kommerciel betydning”, slutter Johannes Overgaard.