Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Klimaforskningen får fornyet fokus på Aarhus Universitet

Hvis Danmark skal fastholde en førende position indenfor klimaforskning og -tilpasning kræver det et solidt vidensgrundlag. Med etableringen af et strategisk forskningscenter vil Aarhus Universitet nu kombinere klassisk naturvidenskab, forskningsbaseret myndighedsrådgivning, ingeniørvidenskab og samfundsvidenskab, for at skabe forudsætninger til at undersøge de grundvidenskabelige udfordringer, men også at komme med de praksisnære løsninger i samarbejde med erhvervslivet og offentlige myndigheder. Forskningscenteret iClimate indvies d. 5/12 ved en officiel ceremoni i Roskilde.

04.12.2017 | Rasmus Rørbæk

Forskningscenteret iClimate favner bredt, og vil for eksempel udføre undersøgelser omkring Nordpolen med ubemandede dronemissioner, der skal give ny indsigt i de processer, der er en konsekvens af klimaændringerne. (Foto: Colourbox)

Centeret arbejder med en holistisk tilgang til klimaet for at finde detaljerne i det store billede. På illustrationen her kan ses, hvordan de forskellige fokuspunkter vil indgå i det samlede arbejde. (Ill: iClimate)

Klimaforandringerne sker omkring os, og vi er sårbare for de risici, der følger med. Vi tænker måske ikke over det i hverdagen, men når vi rammes af voldsomme vejrfænomener som skybrud eller kraftige storme, så mindes vi om det. Når vore veje pludselig er oversvømmede, eller kælderen er fuld af vand, så mærker vi det. Når landmanden ikke kan høste eller togene ikke kan køre på grund af vand, der ikke forsvinder, så koster det på samfundskontoen.

Klimaforandringerne er en realitet, og FN’s klimapanel IPCC har tidligere konkluderet, at den globale opvarmning foregår langt hurtigere nu, end selv klimapanelet tidligere havde forudsagt. 2016 var det varmeste år, der er målt i klodens historie, og der er næppe megen tvivl om, at vi går en klimaforandret fremtid i møde, uanset om vi griber ind eller ej.

Klimaets forandring er vel nok en af de mest centrale globale udfordringer, FN har udpeget. Klimaændringer rækker ind i alt fra fødevare- og energiproduktion, folkesundhed og sikkerhedspolitik, til hvordan vi indretter vores byer, fordi alt afhænger af, hvordan mennesket tilpasser sig den nye klimavirkelighed i fremtiden.

Mennesket har gennem historien vist én ting; vi kan tilpasse os de lokale klimaforhold og andre livsvigtige forhold, når det er nødvendigt. Vi har bygget, gentænkt og forandret vores samfund og industri på et fundament af den viden, der har været tilgængelig om klimaet på det sted, hvor vi var.

På den baggrund indvier Aarhus Universitet nu det strategiske forskningscenter, Interdiciplinary Centre for Climate Change, iClimate, med en ambition om at tilvejebringe en løsningsorienteret tilgang til det komplekse område.

 ”Forskning i klimateknologi og klimaforandringer har gennem en årrække spillet en vigtig rolle for vores forståelse af fremtidens ændrede klimaforhold, og vore muligheder for at tilpasse os. Klima er noget der berører alle virksomheder i dag. For langt de fleste kan det handle om, hvordan deres egen virksomhed reducerer deres klimaaftryk og tilpasser sig klimaændringerne, men for en stor del handler det også om, hvordan man leverer services og produkter, der mindsker klimaaftrykkene til fremtidens markeder.

Med dannelsen af dette strategiske forskningscenter er det vores ønske, at samfund og industri får adgang til verdensførende forskning og en mulighed for at skabe et systematisk grundlag til at vurdere konsekvenserne af klimaændringerne.

Danmark har i mange år været et foregangsland indenfor klimaforskning, og AU har styrkepositioner med international førende forskergrupper. I samarbejde med samfund og virksomheder vil iClimate nu yderligere kunne understøtte en bæredygtig fremtid,” siger dekan Niels Chr. Nielsen, fra Science and Technology, der er initiativtager til etablering af syv interdisciplinære forskningscentrer på Aarhus Universitet inden for nogle af de største udfordringer, som verdenssamfundet står overfor.

Et center. Mange løsninger.
Baggrunden for iClimate kan måske virke grum. Og måske med rette. Den seneste viden om klimaets ændringer er opsummeret i den femte rapport fra FN’s klimapanel, AR5, hvor man slår fast, at klimaforandringerne lader til at accelerere: hvert af de sidste tre årtier har været varmere end det sidste, og siden 1980’erne har vi set en støt og kraftigt stigende temperatur på jordens overflade. Andre forandringer har også vist sig at accelerere; havenes vandstand er opadgående, og de polare iskapper er aftagende.

I de senere år har der også været stigende fokus på klimaspørgsmålet i den danske forskningsverden. Indtil videre har en stor del af arbejdet bestået i at forstå og beskrive de ændrede klimaforhold, og i begrænset omfang fokuseret på de medfølgende udfordringer, herunder mulighederne for at begrænse virkningerne af de menneskeskabte ændringer. iClimate vil i højere grad fokusere på en mere løsningsorienteret tilgang til udfordringerne med et solidt fodfæste i den akkumulerede viden.

”iClimate samler en bred portefølje af fagligheder med en ambition om at indgå i endnu tættere samarbejde med private og offentlige aktører. Med centeret engagerer vi os stærkt i at skabe den fornødne interdisciplinaritet. Med en holistisk tilgang til klimaforskningen med aspekter fra natur-, samfundsfaglige- og tekniske videnskaber kan vi finde frem til, hvordan og hvornår myndigheder, erhvervsliv og borgere kan eller bør forebygge og tilpasse sig klimaændringernes betydning,” siger professor Jørgen Brandt, der er centerleder for iClimate.

Andre fokuspunkter bliver blandt andet at skabe viden om de såkaldte ’klima-drivere’, der som navnet indikerer skubber på klimaets forandringer. Her er der endnu ukendte faktorer indenfor f.eks. havenes betydning, betydningen af hvad der sker i Arktis og betydningen af de kortlivede drivhuskomponenter som fx atmosfæriske partikler, methan og ozon. Der er mange aspekter indenfor de polare iskappers afsmeltning, der også er ukendte, hvor centeret vil udføre flere forskellige undersøgelser med bl.a. ubemandede droner. Landbrug og fødevareproduktion vil undergå forandringer i et skiftende klima, hvor f.eks. afgrødernes udbytte vil ændre sig og landbruget besidder selv muligheder for på en smart måde at mindske udledning af drivhusgasser. Energiproduktion og –forbrug, den industrielle produktion og byernes betydning vil også inddrages i arbejdet på det nye center, ligesom forskningen i atmosfærisk processer og modellering og andre discipliner indenfor luftforurening vil medtages i forskningsporteføljen.

”iClimate har et ganske bredt sigte, og det er med overlæg. For at låne en linje fra den berømte canadiske forfatter, Margaret Atwood, så er det måske forkert at omtale det som blot ændringer i klimaet – for det griber ind i alle aspekter af vores liv og vores livsgrundlag, at det ændrer alt. Aarhus Universitet er i en ganske stærk position for at kunne trække på internationalt førende forskergrupper indenfor så mange forskningsområder, og imødegå et behov for en styrket indsats i forhold til samarbejde og videndeling mellem det danske klimaforskningsmiljø og industri og samfund,” udtaler professor Jørgen Brandt.

Videnstunge løsninger
iClimate har et sigte mod at udvikle konkrete løsninger til gavn for erhverv og samfund. Dette hilses blandt andet velkomment hos Arla, der er en af verdens førende producenter af mejeriprodukter. Koncernen er en af de centrale, globale spillere, når det handler om at finde løsninger, der kan sikre mad til flest mulige mennesker produceret på en måde, som tærer mindst muligt på jordens ressourcer.  

”Man oplever klimaforandringerne rundt om i verden, og det er nødvendigt, at der sker noget. Vi har i en årrække arbejdet målrettet med bæredygtighed i hele kæden fra landmænd over produktion og transport til forbrugere. Samtidig har vi konstant fokus på optimering af alle processer, herunder brug af vand, energieffektiviseringer, håndtering af spildevand m.v. og de klimagevinster, der også er forbundet med det for andelshavere og forbrugere – og for vores klima ikke mindst. Det er meget positivt at Aarhus Universitet nu indvier dette center for klimaforskning, jeg byder det stærke forskningscenter velkommen til et samarbejde inden for en bred vifte af muligheder med afsæt i videnstunge løsninger,” udtaler Sustainability Direktør Jan D. Johannesen fra Arla.

iClimate indvies officielt ved en ceremoni i Roskilde tirsdag d. 5/12 fra klokken 14:00: her vil blandt andre AU’s bestyrelsesformand, Connie Hedegaard og en række andre holde oplæg og der vil også være flere faglige præsentationer i løbet af eftermiddagen. Læs mere på centerets hjemmeside: www.iclimate.au.dk

Fakta:
Interdiciplinary Centre for Climate Change, iClimate, ledes af professor Jørgen Brandt, der er tilknyttet Institut for Miljøvidenskab. Centeret udgøres desuden af: Institut for Bioscience, Institut for Geoscience, Institut for Agroøkologi, Institut for Kemi, Institut for Ingeniørvidenskab, Institut for Husdyrvidenskab samt Institut for Fødevarer. Alle på Aarhus Universitet. Hertil kommer endvidere DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi og DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Kontakt:
Jørgen Brandt, Centerleder og professor,
iClimate, Aarhus Universitet,
Mobiltelefon: 3018 3128,
Email: jbr@envs.au.dk

Niels Chr. Nielsen, Dekan og professor,
Science and Technology,
Aarhus Universitet,
Email: dean.scitech@au.dk

Offentligheden / Pressen