Nature is out of balance

The food chain is in a mess and, by all accounts, this will challenge a number of species in the future. A major international study with the participation of Aarhus University shows that the food chain is disintegrating due to climate change.

2016.06.30 | Rasmus Rørbæk Christensen

The layers of the food chain are pulling themselves apart because climate change is in full swing turning the natural order upside down and bringing it out of balance. This is the thought-provoking conclusion of one of the largest and most extensive studies to date on this subject. (Illustration: Colourbox)

The climate is causing an upheaval of the natural order, and it is highly likely that the future will have a greater and harder impact on the different links of the food chain. This is the thought-provoking conclusion of one of the largest and most extensive studies to date on this subject.

Read more (in Danish only) below. For contact details in English, go to the bottom of the page.

Undersøgelsen sætter arters individuelle sæson-dynamik op på en hidtil uset tidslinje for at forstå hvilke arter der er mest følsomme overfor klimaændringer. Dermed kan man også se, om der er forskel i klimarespons mellem arter i de forskellige led i fødekæden.

Resultaterne viser, at de fleste sæsonbårne begivenheder - hvornår blomster springer ud eller hvornår fugle bygger rede - er mere følsomme overfor temperaturændringer end f.eks. ændringer i mængden af nedbør. For fødekæden betyder det, at sæsonbårne relationer i midten af fødekæden – mellem rovdyr, som insektædende fugle og rovfisk og deres byttedyr - vil blive rykket fra hinanden over tid, fordi rovdyrene ikke ændrer deres sæsondynamik så hurtigt som deres byttedyr.

Dette vil kunne have konsekvenser, når de urgamle relationer mellem arterne forstyrres, og i sidste ende betyde noget for arternes overlevelse.

”Der er ganske enkelt kommet rod i fødekæden, fordi klimaet påvirker sæsondynamikken hos de laveste led mere end de højeste led i fødekæden. Det kan vi sige, da dette nok er det mest omfattende studie af, hvor følsomme organismers sæsondynamik er overfor klimaændringer. Vi har analyseret mere end 10.000 tidsserier af mindst tyve års varighed for mere end 800 forskellige arter i Storbritannien.

Beregningerne tyder på, at planteædende fugle og insekter vil udvise de mest markante ændringer i deres sæsondynamik i de kommende årtier. Dette vil givetvis få konsekvenser for disse arter, men også for de planter og dyr, som planteæderne er i samspil med,” siger seniorforsker Toke Thomas Høye, Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Han er det danske medlem af den internationale gruppe, der netop har offentliggjort fundet i Nature.

Ude af sync
Resultatet er særligt interessant, da det sætter arternes opførsel gennem årstiderne i direkte relation til klimaet for et meget bredt udsnit af livsformer. Dermed sættes der fokus på klimafølsomheden i biodiversitetens samspil i tre lag af fødekæden; planteædere, rovdyr og planter. Studiet tager udgangspunkt i sæsonerne, og viser en begyndende asynkroni mellem lagene i fødekæden.

Data om arternes sæsondynamik er langt hen ad vejen indsamlet af frivillige, som har været engageret i en særlig organismegruppe som f.eks. dagsommerfugle.

Alle disse observationer om arterne blev samkørt med nationale registre for vejrforhold som nedbør og temperaturer, og tilsammen viste det sig, at de enkelte arter varierer meget i deres følsomhed overfor ændringer i klima, men også at lagene i fødekæden reagerer forskelligt til ændringerne.

”Især planteædernes sæsondynamik vil have rykket sig markant i 2050 ifølge klimamodellernes mest eksakte forudsigelser. Det er det, vi mener med at klimaændringer kan være ved at rykke fødekæden over. Fortsat engagement fra frivillige naturinteresserede kan gøre en stor forskel i vores bestræbelser på at forstå konsekvenserne af klimaændringer til bunds, så disse konsekvenser kan tænkes ind i den fremtidige naturforvaltning,” siger Toke Thomas Høye.

Studiet er opstået i samarbejde med en lang række organisationer, der organiserer frivillige til tællinger af alt fra plankton til krondyr. Det ville derfor heller ikke have været muligt at udføre studiet uden det store engagement fra frivillige naturhistorikere.

Facts
You can see the scientific article in Nature here.

For more information, please contact
Senior Researcher Toke Thomas Høye
Department of Bioscience
Arctic Research Centre
Mobile: +45 3018 3122
tth@bios.au.dk

Science and Technology, Public / media