Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om forskningsbaseret myndighedsbetjening

I Danmark er der en lang tradition for, at myndighedsudøvelse og politik underbygges med forskning og faglig viden. Denne strategiske forskning lå tidligere i sektorforskningen, men i 2007 blev store dele af sektorforskningen integreret i universiteterne.

Formålet med at integrere sektorforskningen i universiteterne var dels at nyttiggøre den strategiske sektorforskning i de videregående uddannelser, dels at sikre en fortsat kvalificeret myndighedsbetjening gennem forankring i universitetsforskningen og derigennem understøtte Danmarks muligheder for at konkurrere i en globaliseret verden.

Forskning sikrer kvalitet

Forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter både den forskningsbaserede rådgivning og de den forskning, som rådgivningen bygger på. Som udgangspunkt er alle kerneopgaver på et universitet forskningsbaserede, og for at kunne levere kvalificeret myndighedsrådgivning skal universitetet have videnskabelig kompetence på området og kunne efterleve myndighedernes forventninger om relevans, form og rettidighed i rådgivningen. Forskningen skaber med andre ord det nødvendige grundlag for højtkvalificeret myndighedsrådgivning.

Al offentlig forskning og myndighedsrådgivning mv. skal være frit tilgængelig, og universiteterne har både ret og pligt til at publicere resultaterne. Forskernes ytringsfrihed og forskningsfrihed er grundlæggende principper, som universiteterne værner om, også i forbindelse med varetagelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Respekt og forståelse mellem parterne

Der skal være tydelig adskillelse mellem den forskningsfaglige vurdering og rådgivning og den senere beslutningsproces og håndtering af forvaltningsopgaven, som er placeret hos politikere og myndigheder. For at dette ”armslængde-princip” ikke kommer til at stå i vejen for et velfungerende samarbejde omkring myndighedsrådgivning, kræves en gensidig erkendelse af hinandens virkelighed:

  • Respekt og forståelse for Folketingets, regeringens og dermed embedsværkets behov for hurtige, præcise bidrag af høj kvalitet angående ofte meget komplekse og komplicerede problemstillinger og behov for kontinuitet i forhold til både samfundsvæsentlige forskningstemaer og tidligere rådgivning på området.
  • Respekt og forståelse for universitetets og den enkelte forskers mål om forskningsmæssig kvalitet, publikationer og stor faglig integritet.

Stor faglig bredde på Science and Technology

Science and Technologys forskningsbaserede rådgivning og monitering dækker et bredt spektrum af ydelser med bidrag fra en lang række fagmiljøer. Det drejer sig om rådgivningsopgaver af kortere eller mellemlang karakter (akutte ad hoc-opgaver, faglige indspil i forbindelse med lovforberedende arbejde samt diverse udredninger og evalueringer).

Det drejer sig også om løbende rådgivning af længerevarende eller mere fast karakter, herunder overvågnings-, data- og kortlægningsopgaver, fastlæggelse af gødningsnormer, miljøtilstandsvurderinger, risikovurderinger, analyse- og udviklingsopgaver, deltagelse i udvalg, ekspertgrupper og internationalt arbejde mv.

Samarbejde med flere ministerier

Science and Technology rådgiver Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) gennem en overordnet rammeaftale, som omfatter seks faglige hovedområder. For at give Miljø- og Fødevareministeriet den bedst mulige rådgivning, bidrager forskere og rådgivere fra en lang række fagmiljøer på hele Aarhus Universitet. Det gør, at vi både kan levere svar på komplekse, tværfaglige problemstillinger såvel som levere højt specialiseret viden inden for meget snævre emneområder. Læs mere om rammeaftalen med Miljø- og Fødevareministeriet

Derudover udfører Science and Technology opgaver for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt Miljøstyrelsen for Råstofområdet i Grønland.

Samarbejdet med ministerierne koordineres gennem Science and Technologys to nationale centre DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Læs mere om organisering af myndighedsbetjeningen.